با نگاهی به قرن اخیر درمیابیم که پیشرفت انسان با چه سرعت حیرت آوری مرزهای علوم را در می نوردد تا در خدمت

سعادت بشر باشد.
یک جامعه پویا و فعال نیاز دارد تا با ایجاد تکاپو و جریانهای هدفمند و تلاش و اراده جمعی و به کار گیری توانایی های

ذهنی و جسمی نیل به اهداف کوتاه و بلند مدت را هدف گذاری نماید
جهت استفاده از ایده ها و افکار خلاق برای ارتقا کیفی سطح زندگی باید مجهز به سخت افزار و دانش روز بود.